Briga za zaposlenike

Grupa Krka nudi zaposlenim zanimljiv rad u intranacionalnom okruženju i mogućnost da se razviju i napreduju u poslu, u struci i ličnoj sferi. Svi mi u Krki zajedno stvaramo kulturu uzajamnog povjerenja, poštovanja, efikasne saradnje i timskog rada, što obuhvata permanentno učenje, kao i odgovoran i djelotvoran rad.

Mi poštujemo pravne norme i pravila etičkog pristupa drugim ljudima i širem društvenom okruženju. Rad u Krki počiva na jednakim prilikama bez obzira na pol, rasu, boju kože, starost ili hendikep, vjeru, politička ili druga uvjerenja, članstvo u sindikatima, nacionalno ili socijalno porijeklo, porodični status, imovinski status, seksualnu orijentaciju ili druge lične okolnosti.

Mnoge nagrade i priznanja koje je Krka dobila predstavljaju rezultat sistemskog rada u oblasti ljudskih resursa, u koji su uključeni i viši rukovodioci i rukovodioci pojedinih jedinica, kao i specijalističke službe i drugi partneri.

Novi zaposleni dolaze u Krku preko konkursa i oglasa na internet, a Krka također sarađuje sa školama i fakultetima i organizuje prezentacije na sajmovima zapošljavanja.

Nove stručnjake pronalazimo i kroz program stipendiranja. Web stranica Krke ima opciju koja je uvijek otvorena za prijavljivanje studenata u učenika.

Potreba da se najdarovitiji ljudi što ranije otkriju i usmjere znači također da smo aktivni u širem društvenom okruženju. Krkine nagrade predstavljaju još jedan način za ohrabrivanje mladih ljudi da se uključe u kreativan i istraživački rad.

Broj zaposlenih 31.decembar (Engleski)