Kampanje

Kampanje za zdrava radna mjesta

Europska komisija je u junu 2008 započela dvogodišnju kampanju za Europske inoformacije o zdravim radnim mjestima fokusiranu na procjenu rizika. Kampanja je bila prilika da se promoviraju zdravija i sigurnija radna mjesta, a njen cilj je bio promovirati pristup integriranog upravljanja procjeni rizika. Kampanju je pokrenula Europska ahencija za zaštitu na radu (RU-OSHA). Uglavnom je bila usmjerena na visoko rizične sektore kao što su: građevinarstvo, zdravstvo i poljoprivreda, kao  i na potrebe malih i srednjih preduzeća.

Kampanja je napravila važan doprinos informisanju poslodavaca, a time i poboljšanju poslovanja. Zbog tih razloga, Krka je dala svoj doprinos kampanji, te pozvala svoje partnere da i oni sudjeluju u kampanji.

Sigurna Krkina radna mjesta

U Krki smo radili naporno kako bismo svojim zposlenicima i suradnicima osigurali sigurna radna mjesta, i zato za sve pozicije i vrste tehnologije pratimo nesreće i zdravstvene rizike.

Krkina metodologija procjene rizika je jednostavna, lako razumljiva i odličan alat za identifikovanje zdravstvenih i sigurnosnih rizika. Svaki zaposlenik je uključen u proces prepoznavanja i procjene rizika. Više od 1000 procjena je napravljeno, što čini osnovu za obuku zaposlenih i definiranje prioriteta za neprekidno poboljšanje zdravstvenih i sigurnosnih standarda na radu.

Europska statistika nesreće na radnom mjestu

Prema Eurostatu, statističkom uredu EU, nesreće na radnom mjestu uzrokuju 5.720 smrti tokom godine u Europi. Međunarodna organizacija rada procjenjuje da 160.000 ljudi godišnje umire zbog profesionalne bolesti. Većina nezgoda i bolesti se mogu spriječiti i prvi korak u tome je procjena rizika. Procjena rizika podrazumjeva proučavanje precizne i sistemske procjene svih aspekata rada koji bi mogle dovesti do povrede, da li rizik može biti eliminisan, i ako ne može koje su preventivne i sigurnosne mjere ili se mogu uspostaviti za upravljanje rizikom na prihvatljiv nivo.

Dužnost poslodavca za zdravlje i sigurnost zaposlenika

Poslodavci su moralno i zakonski obavezni da osiguraju zdravlje i sigurnost svojih radnika na svim radnim mjestima. Pregled usvojenih direktiva u ovoj oblasti otkrio je opšti nedostatak svijesti kod pojedinih kompanija.

Kampanja za zdrava radna mjesta EU-OSHA imala je za cilj informisanje poduzetnika i šire javnosti da procjena rizika nije nužno komplicirana, birokratska ili zadatak samo za stručnjake. Agencija nudi niz mehanizama koji pomažu da se jednostavno procjeni rizik. Precizne procjene rizika nude brojne poslovne prednosti, jer se sa sigurnim i zdravijim radnim mjestom smanjuje izostajanje s posla, smanjuju troškovi osiguranja, i povećava motivaciju i produktivnost zaposlenih. Konačno, procjene rizika također doprinosi smanjenju opterećenja nacionalnih sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Više o kampanji, najboljoj praksi, i drugim materijalima možete saznati na web stranici Europske agencije za zaštitu na radu.